• Trang chủ
  • Tin tức
  • Điều khoản dịch vụ và hợp đồng cấp phép người dùng

Điều khoản dịch vụ và hợp đồng cấp phép người dùng

Game: Dịch vụ khác - 21/08/2019 Lượt xem: 2792

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ VÀ HỢP ĐỒNG CẤP PHÉP NGƯỜI DÙNG

Ngày hiệu lực: 15/05/2019

Các Điều khoản dịch vụ và Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (“Điều khoản”) là một thỏa thuận giữa bạn và Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số (VTC Intecom. Chúng tôi chi phối việc bạn truy cập và sử dụng các trang web, trò chơi, ứng dụng di động và các sản phẩm và dịch vụ phần mềm tương tác khác mà chúng tôi vận hành và liên kết với các Điều khoản này (gọi chung là “Dịch vụ”).


Vui lòng xem lại các Điều khoản này một cách cẩn thận trước khi sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi có thể thay đổi Điều khoản hoặc sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào của Dịch vụ bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi phù hợp với luật hiện hành. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn (bao gồm bằng cách đăng Điều khoản cập nhật trên Dịch vụ) về các thay đổi đối với các Điều khoản này. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ, bạn chấp nhận các thay đổi như vậy đối với Điều khoản, sẽ có hiệu lực tại thời điểm chúng được đăng hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành.

XIN VUI LÒNG LƯU Ý RẰNG PHẦN X LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ HÀNH ĐỘNG CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN CỦA BẠN ĐỂ GIẢI QUYẾT BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO VỚI CHÚNG TÔI.

BẠN ĐỒNG Ý VÀO CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐIỆN TỬ NÀY, VÀ BẢO QUẢN HỒ SƠ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY TRONG MẪU ĐIỆN TỬ.

I.    SỬ DỤNG DỊCH VỤ

II.    NỘI DUNG BÀI VIẾT CỦA NGƯỜI DÙNG

III.    SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ PHẠM VI KHIẾU NẠI

IV.    TIỀN TỆ VÀ VẬT PHẨM ẢO

V.    QUY TẮC ỨNG XỬ

VI.    DỊCH VỤ, NỘI DUNG VÀ MẠNG LƯỚI BÊN THỨ BA

VII.    TỪ CHỐI BẢO HÀNH VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM    

VIII.   BỒI THƯỜNG    

IX.    LUẬT CHÍNH PHỦ

X.    GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

XI.    CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

XII.    LIÊN HỆ CHÚNG TÔI    


I. SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Giấy phép hạn chế. Theo các Điều khoản này, bạn có thể truy cập và sử dụng Dịch vụ chạy các hệ điều hành mà Dịch vụ được thiết kế để hoạt động cho mục đích giải trí cá nhân, phi thương mại, giải trí của bạn. Dịch vụ được cấp phép, không được bán cho bạn trên cơ sở hạn chế, có thể hủy bỏ, không thể cấp phép lại, không thể chuyển nhượng và không độc quyền. Bạn không được sửa đổi, sao chép (ngoại trừ một bản sao lưu duy nhất và sao chép tạm thời cần thiết để vận hành Dịch vụ), phân phối, truyền, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản, tạo tác phẩm phái sinh từ hoặc điều chỉnh, bán, cho thuê, cho thuê, cấp phép lại, hoặc chuyển nhượng hoặc cung cấp Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó. Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, bạn đồng ý rằng bạn không có quyền bán hoặc chuyển bất kỳ vật phẩm ảo, tiền ảo, điểm hoặc bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào khác từ Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần, trên đấu giá internet các trang web (như eBay hoặc IGE), các trang web hack, trang web máy chủ riêng, trang web nuôi vàng hoặc bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào khác hoặc để đổi lấy bất kỳ thứ gì có giá trị (cho dù là tiền thật hay cách khác). Bạn không có quyền trong hoặc đối với Dịch vụ trừ khi được cấp rõ ràng cho bạn theo các Điều khoản này. Giấy phép của bạn sẽ tự động bị hủy bỏ và chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản.

Điều khoản bổ sung. Một số Dịch vụ phải tuân theo và chịu sự chi phối của các điều khoản, điều kiện, quy tắc hoặc hướng dẫn bổ sung về việc sử dụng được cho phép (“điều khoản bổ sung”). Chúng tôi sẽ cung cấp các Điều khoản bổ sung này cho bạn thông qua dịch vụ hiện hành, trong trường hợp bạn chấp nhận Điều khoản bổ sung đó trước khi bạn có thể sử dụng dịch vụ hiện hành. Nếu bất kỳ giao ước nào của thỏa thuận này mâu thuẫn với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Điều khoản bổ sung, Điều khoản bổ sung sẽ thay thế thỏa thuận này đối với vấn đề được đề cập trong Điều khoản bổ sung.

Đủ điều kiện. Bạn tuyên bố rằng bạn không phải là người bị cấm nhận Dịch vụ theo luật hiện hành. Bạn cũng tuyên bố rằng bạn trên độ tuổi chiếm đa số ở quốc gia của bạn hoặc, phù hợp với luật hiện hành, chỉ sử dụng Dịch vụ với sự cho phép và dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đã xem xét và đồng ý với các Điều khoản này. Trẻ em (theo quy định của luật hiện hành) không được đăng ký tài khoản và không được cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho VTC Intecom hoặc những người khác thông qua Dịch vụ.

Đăng ký tài khoản. Một số Dịch vụ của chúng tôi yêu cầu bạn tạo tài khoản với chúng tôi. Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản của mình, bạn có thể không truy cập được một số phần hoặc tính năng của Dịch vụ. Khi tạo tài khoản, bạn sẽ chỉ cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ và cập nhật kịp thời thông tin này. Bạn sẽ giữ bí mật tên người dùng và mật khẩu của mình và không sử dụng cùng một mật khẩu mà bạn sử dụng cho các trang web hoặc dịch vụ khác. Bạn sẽ gỡ cài đặt và xóa Dịch vụ trước khi chuyển bất kỳ thiết bị nào được cài đặt. Bạn sẽ thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn phát hiện hoặc nghi ngờ bất kỳ sự truy cập trái phép nào vào hoặc sử dụng tài khoản của bạn.

BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TRÁI LẠI TRONG ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN SẼ KHÔNG CÓ QUYỀN SỞ HỮU HOẶC TÀI SẢN KHÁC TRONG TÀI KHOẢN CỦA BẠN, VÀ BẠN PHẢI CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TẤT CẢ CÁC QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN TÀI KHOẢN LÀ VÀ SẼ MÃI MÃI ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ KHAI THÁC LỢI ÍCH CỦA VTC INTECOM

Chúng tôi không nhận ra hoặc cho phép chuyển tài khoản giữa những người chơi. Bạn có thể không, và có thể không cung cấp, mua, bán, quà tặng hoặc giao dịch bất kỳ tài khoản nào. Mọi nỗ lực như vậy sẽ không có giá trị và có thể dẫn đến việc chấm dứt và tịch thu tài khoản.

Cập nhật. VTC Intecom có thể cung cấp cho bạn các bản cập nhật vì chúng thường được VTC Intecom cung cấp theo quyết định riêng của mình. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng VTC Intecom có thể cung cấp các cập nhật cho bạn từ xa và tự động, bao gồm cả (không giới hạn) truy cập vào thiết bị mà bạn sử dụng Dịch vụ. Mọi cập nhật do VTC Intecom cung cấp hoặc cung cấp đều là một phần của Dịch vụ và sẽ tuân theo các Điều khoản này.

Kiểm soát xuất khẩu. Bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định xuất khẩu hiện hành khi sử dụng Dịch vụ. Dịch vụ, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, không được tải xuống hoặc xuất khẩu hoặc tái xuất (a) vào bất kỳ quốc gia nào mà Hoa Kỳ cấm vận thương mại, hoặc (b) cho bất kỳ ai trong danh sách được chỉ định đặc biệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ Các công dân hoặc Bảng Lệnh từ chối của Bộ Thương mại Hoa Kỳ hoặc chịu các biện pháp trừng phạt tài chính hoặc thành viên khác của EU hoặc EU. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn không ở trong, dưới sự kiểm soát của, hoặc một công dân hoặc cư dân của bất kỳ quốc gia nào hoặc trong bất kỳ danh sách nào như vậy.

Chuyển qua biên giới. Khi chấp nhận các Điều khoản này, bạn hiểu và đồng ý rằng việc thực hiện các Điều khoản và cung cấp Dịch vụ này có thể yêu cầu chuyển thông tin mà chúng tôi thu thập từ quốc gia của bạn sang các quốc gia khác, có thể không cung cấp mức độ bảo vệ như Liên minh Châu Âu / Kinh tế Châu Âu Khu vực hoặc đất nước của bạn.II. NỘI DUNG BÀI VIẾT CỦA NGƯỜI DÙNG

Bạn đang và sẽ tự chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin liên lạc, hình ảnh, video, âm thanh, nội dung hoặc một phần nội dung của cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu, nội dung và bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào khác mà bạn tải lên hoặc truyền qua Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản nào, truyền giọng nói hoặc ghi âm hoặc clip chơi trò chơi (“Nội dung người dùng trực tuyến”).

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng Nội dung người dùng mà bạn đăng hoặc truyền tải sẽ không:

• Vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, cơ sở dữ liệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của bên thứ ba. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc có tất cả các giấy phép, quyền, sự đồng ý và quyền cần thiết để đăng hoặc truyền Nội dung người dùng trên Dịch vụ và Nội dung người dùng không vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào, Điều khoản hoặc bất kỳ quyền nào của bên thứ ba riêng tư hoặc công khai.

• Thúc đẩy bất kỳ rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi trái phép; và sẽ không quảng cáo xổ số, hoặc đánh bạc dưới mọi hình thức.

• Ngăn chặn hoặc cản trở người dùng khác tìm thông tin liên quan đến Dịch vụ.

• Tạo điều kiện hoặc thúc đẩy hành vi mà VTC Intecom tự quyết định liên quan đến nội dung bất hợp pháp, nội dung khiêu dâm, vi phạm bản quyền, hiệu thuốc trực tuyến, ma túy bất hợp pháp, uống rượu hoặc hành vi vô trách nhiệm xã hội do uống rượu hoặc ma túy (như uống rượu và lái xe).

• Hướng dẫn người dùng cách chế tạo bom, vũ khí, ma túy, các mặt hàng bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp hoặc nguy hiểm hoặc thu hút sự tham gia vào các hành vi hoặc tổ chức bạo lực hoặc bất hợp pháp theo luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn các mối đe dọa hoặc hoạt động khủng bố.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng VTC Intecom có thể (nhưng không bắt buộc) kiểm duyệt, giám sát, đánh giá và ghi lại bất kỳ Nội dung người dùng nào (bao gồm nội dung thông tin bằng miệng hoặc bằng văn bản của bạn) mà bạn đăng, truyền tải hoặc cung cấp trên hoặc thông qua Dịch vụ và có thể, mà không cần thông báo trước cho bạn và theo phán quyết riêng của mình, xóa Nội dung người dùng vì bất kỳ hoặc không có lý do, bất cứ lúc nào. Bạn đồng ý rằng việc theo dõi hoặc ghi âm như vậy có thể được thực hiện bằng phần mềm có thể được cài đặt khi bạn tải xuống phần mềm để truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. Trừ khi luật pháp yêu cầu, VTC Intecom không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào trong việc xóa, hoặc bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc xóa, Nội dung người dùng và không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm nào đối với việc sử dụng và / hoặc lưu trữ Nội dung của người dùng.

Bạn cấp cho VTC Intecom một quyền miễn phí, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, có thể chuyển nhượng hoàn toàn và có thể cấp phép, không độc quyền, trên toàn thế giới và giấy phép sử dụng Nội dung người dùng của bạn trong mọi phương tiện và mọi mục đích (bao gồm nhưng không giới hạn quảng cáo, quảng cáo và các mục đích quảng cáo) ở mức độ lớn nhất được luật pháp hiện hành cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sao chép, sao chép, sửa đổi, thực hiện, hiển thị, xuất bản, phân phối, truyền phát, truyền tải hoặc truyền đạt tới công chúng hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ hoặc điều chỉnh, sử dụng hoặc khai thác bằng bất kỳ phương tiện nào dù đã biết hoặc chưa biết và không có bất kỳ thông báo hay bồi thường nào cho bạn dưới bất kỳ hình thức nào. Trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, bạn từ bỏ mọi quyền đạo đức của tư cách làm cha, xuất bản, danh tiếng hoặc quy kết đối với VTC Intecom, và những người chơi khác sử dụng và thưởng thức Nội dung của Người dùng liên quan đến Dịch vụ. Việc cấp giấy phép cho VTC Intecom, và từ bỏ bất kỳ quyền đạo đức hiện hành nào, vẫn tồn tại sau khi chấm dứt hoặc hết hạn Điều khoản.

III. SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ PHẠM VI KHIẾU NẠI

Dịch vụ (bao gồm mọi cập nhật sau đó) được bảo vệ theo bản quyền và luật sở hữu trí tuệ khác của Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và các quốc gia khác. VTC Intecom và logo và tên liên quan của chúng tôi là nhãn hiệu và / hoặc nhãn hiệu dịch vụ của chúng tôi. Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên và logo khác được sử dụng trên hoặc thông qua Dịch vụ là nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc logo của chủ sở hữu tương ứng. Bạn không được cấp quyền hoặc giấy phép đối với bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc logo nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. VTC Intecom sở hữu và sẽ giữ mọi quyền, quyền sở hữu và quyền lợi, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, trong và đối với Dịch vụ và bất kỳ phần nào trong đó.

Một số nội dung có sẵn thông qua Dịch vụ có thể chứa hình mờ và được kiểm soát bởi các công nghệ quản lý quyền kỹ thuật số khác, điều này sẽ hạn chế cách bạn có thể truy cập và sử dụng Dịch vụ. Dịch vụ có thể truy cập và giám sát thiết bị của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ổ cứng và các thiết bị lưu trữ khác, bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, thẻ video và phần cứng ngoại vi, phần mềm và ứng dụng) cho các chương trình hoặc phần mềm của bên thứ ba bị cấm theo các Điều khoản này (Phần mềm bên trái của bên thứ ba không được phép). Trong trường hợp chúng tôi phát hiện bất kỳ Phần mềm bên thứ ba trái phép nào, VTC Intecom có thể thu thập thêm thông tin, như được mô tả trong Chính sách bảo mật của VTC Intecom bao gồm nhưng không giới hạn tên tài khoản của bạn, chi tiết về Phần mềm bên thứ ba trái phép và thời gian và ngày, và có thể sử dụng thông tin này để thực thi các Điều khoản này theo Chính sách quyền riêng tư của VTC Intecom.

VTC Intecom luôn hân hạnh được nghe từ người chơi và người hâm mộ của chúng tôi, và chúng tôi hoan nghênh ý kiến và phản hồi về dịch vụ của chúng tôi. Bất kỳ ý tưởng, đề xuất, đề xuất, nhận xét, phản hồi hoặc nội dung gửi nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn những ý kiến cung cấp phản hồi về Dịch vụ của chúng tôi hoặc đề xuất nội dung, tính năng, sản phẩm hoặc ý tưởng tương tự mới) (bất kể bạn có phản hồi hay không) cung cấp Phản hồi như vậy trong một phương tiện công cộng hoặc tư nhân, sẽ không được coi là bí mật hoặc độc quyền. Điều này có nghĩa là nếu bạn cung cấp Phản hồi cho VTC Intecom, bạn sẽ từ bỏ mọi quyền đối với nó và cho phép chúng tôi hoặc người khác chia sẻ và sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng, chia sẻ và khai thác thương mại bất kỳ cách nào chúng tôi thấy phù hợp mà không có bất kỳ thông báo hoặc bồi thường cho bạn. VTC Intecom không trả lại hoặc thường xuyên thừa nhận Phản hồi chúng tôi nhận được và không có bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến Phản hồi của bạn.

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn thực sự tin rằng tác phẩm có bản quyền hoặc tài sản trí tuệ khác của bạn đã bị xâm phạm và có thể truy cập thông qua Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể thông báo cho Đại lý được chỉ định của chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi như được chỉ định dưới đây bằng cách cung cấp thông tin bằng văn bản sau:

• Xác định tác phẩm hoặc tài sản trí tuệ có bản quyền hoặc danh sách đại diện của tác phẩm hoặc tài sản được cho là đã bị vi phạm.

• Xác định các tài liệu và thông tin bị cáo buộc vi phạm đủ hợp lý để cho phép chúng tôi xác định vị trí của tài liệu.

• Tên, địa chỉ và số điện thoại ban ngày của bạn và địa chỉ e-mail nếu có, để chúng tôi có thể liên hệ với bạn nếu cần.

• Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và chịu hình phạt khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

• Một tuyên bố rằng bạn có tin tưởng tuyệt đối rằng việc sử dụng các liệu theo cách bị khiếu nại là không được phép của chủ sở hữu của sở hữu trí tuệ, đại lý của nó, hoặc luật pháp.

• Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

Nếu nội dung bị xóa, bên đăng nội dung có thể nhận được thông báo rằng nội dung đó đã bị xóa do vi phạm được tuyên bố. Chúng tôi có thể cung cấp cho họ thông tin liên hệ của bạn, bao gồm địa chỉ email và tên của tổ chức hoặc khách hàng của bạn và nội dung báo cáo của bạn. Nếu bên đăng nội dung tin rằng nội dung không nên bị xóa, họ sẽ được khuyến khích liên hệ với bạn để cố gắng giải quyết vấn đề trực tiếp và họ có thể gửi thông báo phản đối theo luật hiện hành . Chúng tôi chấm dứt các đặc quyền của người dùng liên tục vi phạm luật sở hữu trí tuệ.

Nhà phát hành

Đại lý được chỉ định

Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số

(VTC Intecom)

23 Lạc Trung, Hai Bà Trung, Hà Nội, Việt Nam


IV. TIỀN TỆ VÀ VẬT PHẨM ẢO

Khi sử dụng Dịch vụ, bạn có thể có cơ hội ghé thăm các cửa hàng trực tuyến và trong trò chơi nơi bạn có thể lấy và sử dụng các loại tiền ảo và kỹ thuật số, trong trò chơi của VTC Intecom (bao gồm cả quyền truy cập sớm vào các trò chơi vẫn được sản xuất, như có thể được cung cấp theo thời gian đến thời gian). VTC Intecom cũng có thể cung cấp điểm cho bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ.

NỘI DUNG ẢO, BAO GỒM NỘI DUNG ẢO ĐƯỢC TRAO ĐỔI CÁC CÔNG CỤ THANH TOÁN TRƯỚC, ĐƯỢC ĐĂNG KÝ NHƯ HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ, VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ TIỀN THANH TOÁN. Tiền và điểm ảo không có giá trị trong thế giới thực nhưng có thể đổi lấy vật phẩm trong trò chơi. Các mặt hàng từ các cửa hàng như vậy không phải do bạn mua, mà là được cấp phép cho bạn theo các Điều khoản này. KHAI THÁC CỦA VIỆC XÁC NHẬN ĐƯỢC CUNG CẤP HOẶC TRẢ TIỀN TRAO ĐỔI TIỀN TỆ ẢO, BẠN KHÔNG CÓ BẤT KỲ QUYỀN SỞ HỮU NÀO TRONG CÁC MẶT HÀNG ĐƯỢC TÌM HIỂU VỚI HIỆN TẠI.

Bất kỳ giá, trích dẫn và mô tả nào được thực hiện hoặc được đề cập trên Dịch vụ của chúng tôi không cấu thành đề nghị và có thể được rút hoặc sửa đổi bất cứ lúc nào trước khi VTC Intecom tựa chấp nhận đơn đặt hàng của bạn. Trong phạm vi được phép theo luật hiện hành, bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí, lệ phí và thuế áp dụng mà bạn hoặc bất kỳ ai khác sử dụng tài khoản của bạn hoặc kết quả từ việc sử dụng Dịch vụ trên thiết bị của bạn với giá có hiệu lực khi các khoản phí đó xảy ra. VTC Intecom có thể thay đổi giá cho Dịch vụ bất cứ lúc nào phù hợp với luật hiện hành. VTC Intecom có quyền thông báo cho bạn về bất kỳ sai lầm nào trong mô tả sản phẩm hoặc lỗi về giá trước khi gửi sản phẩm. Nếu điều đó xảy ra và bạn chọn tiếp tục thực hiện đơn đặt hàng, bạn thừa nhận rằng sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ được cung cấp theo mô tả sửa đổi hoặc giá đã sửa.

Các phương thức thanh toán khác nhau, chẳng hạn như thẻ tín dụng, ghi nợ trực tiếp, PayPal, Karma Koin, v.v., có thể có sẵn cho bạn khi nhận được tiền ảo thông qua Dịch vụ. Khi bạn sử dụng các nhà cung cấp thanh toán và thanh toán của bên thứ ba, chẳng hạn như PayPal, nhà cung cấp đó, các điều khoản, điều kiện và chi phí bổ sung, sẽ được áp dụng. Bạn có nghĩa vụ phải trả tất cả các khoản thuế liên bang, tiểu bang và địa phương liên quan đến việc nhận hoặc sử dụng các vật phẩm ảo mà bạn mua từ VTC Intecom.

Một số mức tối thiểu có thể áp dụng cho việc mua tiền ảo và mức tối đa nhất định có thể được áp dụng tùy thuộc vào phương thức giao dịch của bạn. VTC Intecom có quyền thay đổi số tiền tối đa và tối thiểu áp dụng cho giao dịch mua tiền ảo bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, phù hợp với luật áp dụng.

BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VTC INTECOM KHÔNG CUNG CẤP HOÀN LẠI TIỀN ẢO HOẶC KỸ THUẬT SỐ, VẬT PHẨM TRONG TRÒ CHƠI TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM KHÔNG CÓ GIỚI HẠN VỀ NGÀY KẾT THÚC HAY NGÀY HẾT HẠN CỦA TÀI KHOẢN CỦA BẠN, NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY, HOẶC CÁC DỊCH VỤ, TRỪ KHI ĐƯỢC YÊU CẦU BỞI LUẬT HIỆN HÀNH. Nếu một tài khoản bị cấm vĩnh viễn, tất cả các giấy phép nội dung và số dư tiền ảo liên quan đến tài khoản bị treo sẽ bị mất. VTC Intecom sẽ không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm và sẽ không hoàn trả cho bạn bất kỳ loại tiền ảo, điểm, vật phẩm hoặc kinh nghiệm nào bị mất do bạn vi phạm các Điều khoản này.

Các mặt hàng có thể hết hạn. Mỗi mục mà bạn có được bằng cách sử dụng tiền ảo hoặc điểm sẽ được đưa vào tài khoản của bạn cho đến trước ngày hết hạn, hết hạn hoặc hết hạn của tài khoản, Điều khoản hoặc Dịch vụ. Giá cả và tính sẵn có của các mặt hàng có thể thay đổi mà không cần thông báo, phù hợp với luật áp dụng.

Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu vì bất kỳ lý do nào mà khoản phí mà bạn ủy quyền cho chúng tôi thực hiện đối với thẻ tín dụng hoặc thanh toán qua SMS / điện thoại không thể được xử lý hoặc trả lại cho chúng tôi chưa thanh toán hoặc hoàn lại tiền và nếu sự kiện đó xảy ra, bạn sẽ ngay lập tức nộp vào chúng tôi thanh toán cho khoản phí đó thông qua việc sử dụng thẻ tín dụng khác hoặc cơ chế thanh toán khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ thẻ tín dụng hoặc phí hoặc lệ phí liên quan đến ngân hàng liên quan đến bất kỳ giao dịch nào của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền, mà không cần thông báo trước, để giới hạn số lượng đặt hàng trên bất kỳ mặt hàng nào hoặc từ chối cung cấp cho bạn bất kỳ mặt hàng nào. Bạn có thể được yêu cầu xác minh thông tin giao dịch của bạn trước khi chúng tôi chấp nhận.

Mặc dù có các Điều khoản này, luật pháp tại quốc gia của bạn có thể áp dụng cho việc mua hàng hóa và dịch vụ ảo do VTC Intecom cung cấp cho bạn và bạn có thể có các quyền hoặc biện pháp khắc phục được quy định trong các luật đó áp dụng ngoài, hoặc trong phạm vi mà họ áp dụng không nhất quán, thay vì, các quyền hoặc biện pháp khắc phục được quy định trong các Điều khoản này.

Đối với Dịch vụ được cung cấp tại Nhật Bản, chỉ các nội dung ảo hoặc vật phẩm trong trò chơi được hiển thị dưới dạng Công cụ thanh toán trả trước trên các trang web có tiêu đề Đại diện theo Đạo luật dịch vụ thanh toán tại Nhật Bản hay các công cụ thanh toán trả trước Công cụ thanh toán trả trước trực tuyến theo Đạo luật dịch vụ thanh toán tại Nhật Bản. Tất cả các nội dung ảo hoặc vật phẩm trong trò chơi khác được trao đổi bằng các Công cụ thanh toán trả trước đó, được coi là hàng hóa hoặc dịch vụ được giao trong trò chơi và không được coi là Công cụ thanh toán trả trước của Đạo luật theo Đạo luật dịch vụ thanh toán. Trừ khi được quy định khác theo Đạo luật nói trên, bất kỳ Công cụ thanh toán trả trước nào cũng sẽ không được hoàn trả.V. QUY TẮC ỨNG XỬ

Bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào, theo quyết định riêng của VTC Intecom, là bất hợp pháp hoặc có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm suy yếu Dịch vụ hoặc can thiệp vào VTC Intecom, hoặc bất kỳ ai khác sử dụng và hưởng thụ Dịch vụ. Không giới hạn tính tổng quát của các hành vi nêu trên, các hành vi bị cấm bao gồm những điều sau đây, theo luật hiện hành:

• Sử dụng bất kỳ hack, bẻ khóa, bot hoặc phần mềm của bên thứ ba nào có thể sửa đổi, tạm thời hoặc vĩnh viễn, mã hoặc trải nghiệm người dùng của Dịch vụ, cho dù cục bộ trên thiết bị của bạn hoặc trên máy chủ, hoặc sử dụng bất kỳ ứng dụng, phần mềm hoặc công nghệ nào không được chúng tôi ủy quyền rõ ràng cho phép gian lận, san bằng năng lượng hoặc hoàn thành các nhiệm vụ trò chơi không thể hoàn thành nếu không sử dụng ứng dụng, phần mềm hoặc công nghệ đó.

• Kỹ thuật đảo ngược, lấy mã nguồn, sửa đổi, dịch ngược, phân tách Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó hoặc xác định hoặc cố gắng xác định bất kỳ mã nguồn, thuật toán, phương pháp hoặc kỹ thuật nào được sử dụng hoặc thể hiện trong Dịch vụ.

• Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc nói cách khác xuyên tạc về liên kết, danh tính hoặc nguồn gốc của các tài liệu bạn truyền tải hoặc trình bày sai rằng các tuyên bố hoặc hành động của bạn được VTC Intecom chứng thực.

• Sử dụng bất kỳ robot, nhện, ứng dụng tìm kiếm / truy xuất trang web hoặc thiết bị hoặc quy trình thủ công hoặc tự động khác để truy xuất, lập chỉ mục, khai thác dữ liệu hoặc bằng bất kỳ cách nào tái tạo hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc trình bày Dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung nào có trong đó.

• Xóa, thay đổi hoặc che giấu mọi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc thông báo, truyền thuyết, biểu tượng hoặc nhãn hiệu độc quyền khác (bao gồm bất kỳ hình mờ hoặc công nghệ quản lý quyền kỹ thuật số khác hoặc thông tin khác) có trên hoặc trong Dịch vụ.

• Thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt tải không hợp lý hoặc không tương xứng lớn trên mạng hoặc cơ sở hạ tầng của chúng tôi.

• Lưu trữ, cung cấp hoặc phát triển dịch vụ mai mối cho Dịch vụ mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của VTC Intecom hay tạo, sử dụng hoặc duy trì bất kỳ kết nối trái phép nào với Dịch vụ.

• Chặn, mô phỏng hoặc chuyển hướng các giao thức truyền thông được VTC Intecom hoặc người được chỉ định sử dụng theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn thông qua mô phỏng giao thức, đường hầm, đánh hơi gói, sửa đổi hoặc thêm các thành phần vào phần mềm, sử dụng chương trình tiện ích khai thác dữ liệu để chặn, thu thập, đọc hoặc khai thác thông tin do Dịch vụ tạo ra, hoặc bằng bất kỳ cách nào sử dụng một kỹ thuật được biết đến hoặc sau đây được phát triển sẽ cho phép hoặc có thể truy cập hoặc sử dụng trái phép các Dịch vụ.

• Sử dụng hoặc cố gắng sử dụng bất kỳ vi-rút, phần mềm độc hại hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp, chương trình, phần mềm, thói quen hoặc thiết bị nào được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng hoặc hoạt động đúng của các hệ thống hoặc mạng của Dịch vụ hoặc VTC Intecom, kể cả bởi tham gia, xúi giục hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc hành vi tương tự nào, hoặc cố gắng thăm dò, quét, kiểm tra lỗ hổng hoặc vi phạm an ninh của bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào.

• Sử dụng macro, tự động cướp bóc hoặc chơi robot hoặc bất kỳ hành vi nào khác cho phép bạn (hoặc bất kỳ nhân vật nào bạn đang điều khiển) tự động hoạt động hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào trong trò chơi có hoặc không có sự hiện diện của bạn.

• Tạo nhiều tài khoản trong vòng hai mươi bốn giờ hoặc hơn năm tài khoản trong vòng ba mươi ngày hoặc vượt quá quyền truy cập được ủy quyền của bạn vào bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc bất kỳ cơ sở dữ liệu, máy tính hoặc thiết bị nào.

• Phân phối tài liệu trái phép hoặc quảng cáo hoặc quảng cáo hàng hóa hoặc dịch vụ mà không có sự cho phép của chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách gửi thư rác, tài liệu quảng cáo, thư rác, thư dây chuyền, kế hoạch kim tự tháp hoặc bất kỳ hình thức chào mời trái phép nào khác).

• Tham gia vào các hành vi có hại, quấy rối, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, hận thù, đe dọa, lạm dụng, viêm, đe dọa, phân biệt đối xử, bạo lực hoặc khuyến khích bạo lực (bao gồm cả tự làm hại mình) tùy ý, bao gồm nhưng không giới hạn cướp bóc, giết người ăn cắp, bình luận tình dục hoặc chửi bới.

• Bán, quảng cáo hoặc đăng thông tin về hack, máy chủ riêng (bao gồm cả nguồn đó) hoặc canh tác vàng cho Dịch vụ.

• Tạo, sử dụng hoặc giao dịch trong bất kỳ mục nào trong trò chơi được tạo hoặc sao chép bằng cách khai thác lỗ hổng thiết kế, sự cố không có giấy tờ hoặc lỗi chương trình.

• Xuất bản hoặc chia sẻ dưới bất kỳ hình thức nào, thông tin cá nhân của người dùng khác hoặc bất kỳ tài liệu nào, thông tin không công khai về các công ty mà không được phép làm như vậy.

• Tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác, theo phán quyết duy nhất của VTC Intecom, sẽ cho chúng tôi, bất kỳ người dùng nào của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác chịu bất kỳ trách nhiệm, thiệt hại hoặc bất lợi nào.

Vi phạm an ninh hệ thống hoặc mạng hoặc cố gắng phá vỡ hoặc làm suy yếu hoạt động của Dịch vụ có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc hình sự. Chúng tôi có thể điều tra và làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật để truy tố những người dùng vi phạm Điều khoản.

CHÚNG TÔI CÓ THỂ KIẾM ĐƯỢC, TẠM NGỪNG, SỬA ĐỔI, HOẶC KẾT THÚC TIẾP CẬN CỦA BẠN ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ CHO BẤT KỲ LÚC NÀO HOẶC BẤT KỲ LÝ DO NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRỪ KHI CÓ YÊU CẦU CỦA LUẬT HIỆN HÀNH. Nếu tài khoản của bạn bị treo trong khi bạn đang tham gia một giải đấu hoặc cuộc thi, VTC Intecom không chịu trách nhiệm về việc mất bất kỳ giải thưởng hoặc sự công nhận tiềm năng nào liên quan đến giải đấu hoặc cuộc thi.

VI. DỊCH VỤ, NỘI DUNG VÀ MẠNG LƯỚI BÊN THỨ BA

Dịch vụ có thể được cung cấp cho bạn thông qua các dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như Apple iTunes hoặc Google Play và có thể liên kết đến hoặc bao gồm các dịch vụ hoặc nội dung của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn Nội dung người dùng được đăng trên diễn đàn). Chúng tôi không kiểm soát, chứng thực, tài trợ, đề nghị hoặc chấp nhận trách nhiệm đối với các dịch vụ hoặc nội dung của bên thứ ba đó. Các bên thứ ba này có thể yêu cầu bạn cài đặt phần mềm bổ sung, đăng ký tài khoản bổ sung, đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc thực hiện các hành động khác trước khi sử dụng Dịch vụ. Việc sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc nội dung của bên thứ ba nào đều có nguy cơ của riêng bạn và tuân theo các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba. Trong mọi trường hợp, VTC Intecom sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm liên quan đến việc bạn phụ thuộc hoặc sử dụng các dịch vụ hoặc nội dung của bên thứ ba.

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thiết bị của bạn có thể kết nối hoặc sử dụng các mạng của bên thứ ba và bạn có thể phải trả phí dựa trên việc bạn sử dụng các mạng đó. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi chi phí và phí liên quan đến việc truy cập và sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn phí nhà cung cấp dịch vụ internet, phí viễn thông, phí nhắn tin văn bản, phí băng thông rộng và chi phí của mọi thiết bị và thiết bị được sử dụng liên quan đến Dịch vụ.
VII. TỪ CHỐI BẢO HÀNH VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM    

VTC INTECOM VÀ CÁC NHÀ PHÁT TRIỂN VÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA VTC INTECOM KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO SỰ PHÙ HỢP, SỰ ĐÁNG TIN CẬY, SỰ CÓ SẴN, HẠN ĐỊNH CHÍNH XÁC, SỰ PHÙ HỢP, SỰ THỰC HIỆN, HOẶC KHẢ NĂNG TƯƠNG TÁC CỦA NHỮNG THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẦM, DỊCH VỤ VÀ BẤT KỲ NỘI DUNG CHỨA TRONG CÁC DỊCH VỤ CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO. VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN LÀ RỦI RO RIÊNG CỦA BẠN. CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ VẬY THÌ KHÔNG CÓ BẢO HÀNH CHO MỖI LOẠI. VTC INTECOM VÀ CÁC NHÀ PHÁT TRIỂN VÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN VỚI VIỆC ĐĂNG KÝ CÁC DỊCH VỤ, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC ĐẢM BẢO NGAY LẬP TỨC VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN THAM GIA. Một số khu vực pháp lý có thể không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý, vì vậy một số loại trừ ở trên có thể không áp dụng cho bạn.

BẠN ĐẶC BIỆT ĐỒNG Ý RẰNG Trong mọi trường hợp, VTC INTECOM, ĐẠI DIỆN, NHÀ QUẢN LÝ, ĐỐI TÁC, CỔ ĐÔNG, NHÀ THẦU BÊN THỨ BA, NHÂN VIÊN, BÊN CẤP PHÉP, BÊN ĐƯỢC CẤP PHÉP, BÊN QUẢNG CÁO, ĐẠI LÝ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp đặc biệt, ngẫu nhiên, so hậu quả hoặc trừng phạt, lợi nhuận bị mất hoặc các thiệt hại phát sinh liên quan đến việc sử dụng DỊCH VỤ, bất kỳ sự gián đoạn nào có sẵn của DỊCH VỤ, chậm trễ trong vận hành hoặc truyền vi rút máy tính, mất dữ liệu hoặc sử dụng, sử dụng sai, phụ thuộc, xem xét, thao túng hoặc sử dụng khác dưới bất kỳ hình thức nào của DỊCH VỤ hoặc dữ liệu được thu thập thông qua DỊCH VỤ, DÙ LÀ DỰA VÀO HỢP ĐỒNG, LẦM LỖI, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HOẶC MẶT KHÁC, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng thiệt hại hoặc tổn thất đó. VÌ MỘT SỐ QUYỀN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NHÂN QUẢ, NGẪU HOẶC HÌNH THỨC KHÁC CỦA TỔN HẠI ĐÓ, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN. NẾU BẠN BỊ XÁC NHẬN BẤT K PORT MỤC TIÊU DỊCH VỤ NÀO, HOẶC VỚI BẤT K T ĐIỀU KHOẢN NÀO CỦA CÁC HỢP ĐỒNG ÁP DỤNG, GIẢI PHÁP VÀ GIẢI QUYẾT TUYỆT VỜI CỦA BẠN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT SỬ DỤNG DỊCH VỤ. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỐI THIỂU TỐI THIỂU CỦA VTC INTECOM CHO TẤT CẢ CÁC ĐẠI DIỆN, MẤT VÀ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG, TRẢ LỜI TRONG HỢP ĐỒNG, TÌM KIẾM TRÊN NỀN TẢNG, TRÁCH NHIỆM, KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐẾN TUYỆT VỜI ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT ÁP DỤNG.

VIII. SỰ BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ VTC INTECOM, cùng với ĐẠI DIỆN, QUẢN LÝ, ĐỐI TÁC, CỔ ĐÔNG, NHÀ THẦU CỦA BÊN THỨ BA, NHÂN VIÊN, BÊN CẤP PHÉP, BÊN ĐƯỢC CẤP PHÉP, BÊN QUẢNG CÁO VÀ ĐẠI LÝ, vô hại và chống lại bất kỳ và tất cả các tổn thất, chi phí , chi phí (bao gồm phí luật sư và chi phí hợp lý), khiếu nại, thiệt hại và trách nhiệm pháp lý liên quan đến hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng DỊCH VỤ của chúng tôi và mọi vi phạm bị cáo buộc của bạn về các Điều khoản này. Chúng tôi có quyền đảm nhận việc bảo vệ độc quyền bất kỳ khiếu nại nào mà chúng tôi có quyền bồi thường theo phần này. Trong trường hợp đó, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi sự hợp tác như chúng tôi yêu cầu một cách hợp lý.IX. LUẬT CHÍNH PHỦ

Không liên quan đến các nguyên tắc xung đột pháp luật, bạn đồng ý rằng việc áp dụng Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế được loại trừ rõ ràng, bất kể nơi cư trú của bạn. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bạn đồng ý rằng các Điều khoản này sẽ được hiểu theo và được đưa vào theo luật pháp của quốc gia được chỉ định trong bảng bên dưới, dựa trên thực thể VTC INTECOM cung cấp Dịch vụ liên quan. Trừ khi có quy định khác trong Phần X, bạn đồng ý đệ trình lên cơ quan tài phán cá nhân và độc quyền của các tòa án nằm trong diễn đàn được chỉ định:

Nhà phát hành game

 Luật áp dụng

Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số (VTC Intecom)

 Việt Nam


X. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Phần X này không áp dụng cho cư dân Nhật Bản, Liên minh Châu Âu hoặc Khu vực Kinh tế Châu Âu.

XIN ĐỌC PHẦN NÀY CẨN THẬN VÌ NÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN CỦA BẠN. BẰNG CÁCH ĐỒNG Ý TRỌNG TÀI RÀNG BUỘC, BẠN TỪ BỎ QUYỀN CỦA BẠN KHỞI KIỆN TRANH CHẤP QUA MỘT TOÀN ÁN VÀ CÓ THẨM PHÁN HOẶC BỒI THẨM ĐOÀN QUYẾT ĐỊNH TRƯỜNG HỢP CỦA BẠN.

Để giải quyết và kiểm soát chi phí tranh chấp, VTC Intecom và bạn đều đồng ý rằng mọi khiếu nại, tranh chấp, hành động hoặc thủ tục pháp lý hoặc hợp pháp phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ (“Tranh chấp”) sẽ được giải quyết như sau trong phạm vi tối đa được phép theo luật:

Thông báo tranh chấp. Trong trường hợp Tranh chấp, bạn hoặc chúng tôi phải cung cấp cho Người khác một Thông báo tranh chấp, đó là một tuyên bố bằng văn bản nêu tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của bên đưa ra, các sự kiện làm phát sinh Tranh chấp và một giải pháp đề xuất. Bạn phải gửi bất kỳ Thông báo tranh chấp nào qua thư và email cho chúng tôi theo địa chỉ gửi thư và email được cung cấp trong phần Liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi bất kỳ Thông báo tranh chấp nào cho bạn bằng thư đến địa chỉ của bạn nếu chúng tôi có hoặc nếu không thì đến địa chỉ email của bạn.

Tòa án khiếu nại nhỏ. Bạn có thể chọn kiện tụng bất kỳ Tranh chấp nào tại tòa án yêu cầu nhỏ (hoặc tương đương) trong Diễn đàn được chỉ định trong Mục IX, nếu Tranh chấp đáp ứng tất cả các yêu cầu được xét xử tại tòa án khiếu nại nhỏ.

Trọng tài bắt buộc. Nếu Tranh chấp không được giải quyết tại tòa án khiếu nại nhỏ, mọi nỗ lực khác để giải quyết Tranh chấp sẽ được tiến hành độc quyền bằng trọng tài bắt buộc như được mô tả trong phần này. Bạn đang từ bỏ quyền kiện tụng (hoặc tham gia với tư cách là một đảng viên hoặc thành viên nhóm) tất cả các Tranh chấp tại tòa án trước một thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn. Thay vào đó, tất cả các Tranh chấp sẽ được giải quyết trước một trọng tài trung lập, quyết định của họ sẽ là quyết định cuối cùng ngoại trừ quyền kháng cáo hạn chế theo Đạo luật Trọng tài Liên bang hoặc bất kỳ luật áp dụng nào khác. Bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền đối với các bên đều có thể thi hành phán quyết của trọng tài.

Ngoại lệ cho Trọng tài. Bạn và VTC Intecom đồng ý rằng các Tranh chấp sau đây không phải tuân theo các quy định trên liên quan đến trọng tài ràng buộc:

• Bất kỳ Tranh chấp nào đang tìm cách thực thi hoặc bảo vệ hoặc liên quan đến hiệu lực của bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào hoặc VTC Intecom của bạn.

• Bất kỳ khiếu nại đối với biện pháp ngăn chặn.

• Bất kỳ khiếu nại nào bạn được ủy quyền để gây sự chú ý của bất kỳ cơ quan chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào có thể, nếu luật pháp cho phép, cho phép các cơ quan đó tìm kiếm sự giúp đỡ từ chúng tôi.

Miễn trừ hành động. Mọi thủ tục tố tụng để giải quyết hoặc kiện tụng bất kỳ Tranh chấp nào trong bất kỳ diễn đàn nào sẽ chỉ được tiến hành trên cơ sở cá nhân. Cả bạn và chúng tôi sẽ không tìm cách có bất kỳ Tranh chấp nào được coi là một vụ kiện tập thể hoặc trong bất kỳ vụ kiện nào khác trong đó một trong hai bên hành động hoặc đề nghị hành động trong khả năng đại diện. Không có trọng tài hoặc thủ tục tố tụng sẽ được kết hợp với một bên khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của tất cả các bên đối với tất cả các trọng tài hoặc thủ tục tố tụng bị ảnh hưởng.

Thủ tục trọng tài. Bất kỳ trọng tài nào cũng sẽ được thực hiện bởi Dịch vụ Trọng tài và Hòa giải Tư pháp (“JAMS”) theo Quy tắc Trọng tài Thương mại hoặc Tiêu dùng hiện hành có hiệu lực tại thời điểm Tranh chấp được nộp. Nếu JAMS không có sẵn hoặc không thể tiến hành phân xử tranh chấp, một nhà cung cấp dịch vụ trọng tài thay thế sẽ được hai bên đồng ý. Bạn có thể yêu cầu một cuộc điều trần qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp bằng cách tuân theo các quy tắc JAM. Trong một tranh chấp liên quan đến 10.000 đô la trở xuống, bất kỳ phiên điều trần nào cũng sẽ là điện thoại trừ khi trọng tài tìm thấy lý do chính đáng để tổ chức phiên điều trần trực tiếp. Trọng tài có thể đưa ra các thiệt hại tương tự cho cá nhân bạn như tòa án có thể. Trọng tài chỉ có thể trao giải thưởng cho cá nhân bạn và chỉ trong phạm vi cần thiết để đáp ứng yêu cầu cá nhân của bạn.

Trọng tài viên Thẩm quyền xét xử. Trọng tài viên có quyền phán quyết quyền tài phán của chính mình, bao gồm mọi phản đối liên quan đến sự tồn tại, phạm vi hoặc hiệu lực của thỏa thuận trọng tài hoặc đối với trọng tài của bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu phản tố nào.

Phí trọng tài. Bất cứ ai nộp đơn trọng tài đều trả phí nộp đơn ban đầu. Nếu chúng tôi nộp, chúng tôi trả tiền. Nếu bạn nộp đơn, bạn phải trả trừ khi bạn được miễn lệ phí theo các quy tắc trọng tài áp dụng. Tất cả các khoản phí khác sẽ được phân bổ theo quy định của công ty trọng tài và luật áp dụng. Mỗi bên sẽ chịu chi phí của luật sư, chuyên gia và nhân chứng của bên đó và các chi phí khác, bất kể bên nào thắng, nhưng một bên có thể thu hồi bất kỳ hoặc tất cả các chi phí từ bên khác nếu trọng tài viên, áp dụng luật áp dụng, do đó xác định.

Vị trí của Trọng tài. Bạn đồng ý rằng trọng tài sẽ xảy ra ở vị trí sau:

Nhà phát hành game

Diễn đàn trọng tài

Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số (VTC Intecom)

Một địa điểm hợp lý tại Việt Nam, theo thỏa thuận của cả hai bên, hoặc, nếu cần, theo quyết định của trọng tài.

Tranh chấp phải được nộp trong vòng một năm. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, bất kỳ Tranh chấp nào theo thỏa thuận này phải được nộp trong vòng một năm tại tòa án yêu cầu nhỏ hoặc trong một thủ tục tố tụng trọng tài. Thời hạn một năm bắt đầu khi tranh chấp hoặc Thông báo tranh chấp đầu tiên có thể được nộp. Nếu một Tranh chấp được đưa ra trong vòng một năm, thì nó sẽ bị cấm vĩnh viễn.

Cứu trợ tạm thời. Trước khi chỉ định trọng tài viên, một trong hai bên có thể tìm kiếm sự giảm nhẹ tạm thời tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào mà không từ bỏ quyền phân xử của mình.

Nếu thỏa thuận phân xử này được coi là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, các bên đồng ý với mức độ tối đa được luật pháp hiện hành cho phép rằng mọi Tranh chấp liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc các Điều khoản này sẽ được bắt đầu và xét xử theo Mục IX.XI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Toàn bộ thỏa thuận. Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi, thay thế mọi liên lạc và đề xuất trước đây hoặc đương thời (cho dù bằng miệng, bằng văn bản hoặc điện tử) giữa bạn và chúng tôi.

Mối quan hệ của các bên. Bạn đồng ý rằng không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, việc làm hoặc đại lý nào tồn tại giữa bạn và chúng tôi do các Điều khoản này hoặc quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn

Mức độ nghiêm trọng. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, điều khoản đó sẽ bị cắt đứt. Phần còn lại của Điều khoản sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Điều khoản bị cắt đứt sẽ được thay thế bằng điều khoản có thể thi hành gần nhất với ý định làm cơ sở cho điều khoản không thể thực thi.

Phân công. Thỏa thuận này có thể không được chỉ định, toàn bộ hoặc một phần, cho dù là tự nguyện, bởi hoạt động của pháp luật, hoặc nếu không, bởi bạn mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của VTC Intecom. VTC Intecom có thể chuyển nhượng, cấp phép, ủy quyền hoặc chuyển giao quyền hoặc nghĩa vụ của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không bị hạn chế. Theo các câu trước, các quyền và trách nhiệm pháp lý của các bên theo đây được ràng buộc và sẽ có hiệu lực đối với các bên và các bên kế thừa tương ứng của họ và các chuyển nhượng được phép. Bất kỳ nhiệm vụ cố gắng nào khác ngoài Mục này sẽ không có giá trị.

Chú thích và tiêu đề. Các chú thích và tiêu đề đoạn và đoạn được sử dụng trong Điều khoản được chèn chỉ để thuận tiện và sẽ không ảnh hưởng đến ý nghĩa hoặc giải thích của Điều khoản.

Miễn trừ. Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này hoặc phản hồi vi phạm bởi bất kỳ bên nào sẽ không từ bỏ quyền của chúng tôi sau đó thực thi bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Điều khoản hoặc phản hồi bất kỳ vi phạm nào.XII. LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Nếu bạn có thắc mắc về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi như sau:

Nhà phát hành

Thông tin liên lạc

Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số (VTC Intecom)

23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam


#tag

cùng chuyên mục