Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

CHẴN

Đã đặt: 0

LẺ

Đã đặt: 0

0

0

TRÊN

Đã đặt: 0

DƯỚI

Đã đặt: 0

0

0

Từ 00 đến 49 là dưới, từ 50 đến 99 là trên.

Phiên KQ Chẵn Lẻ Trên Dưới
468583 25        
468582 64        
468581 86        
468580 76        
468579 31        
468578 66        
468577 38        
468576 03        
468575 56        
468574 28        
468573 80        
468572 46        
468571 30        
468570 38        
468569 14        
468568 69        
468567 33        
468566 71        
468565 00        
468564 78        

X