Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

CHẴN

Đã đặt: 0

LẺ

Đã đặt: 0

0

0

TRÊN

Đã đặt: 0

DƯỚI

Đã đặt: 0

0

0

Từ 00 đến 49 là dưới, từ 50 đến 99 là trên.

Phiên KQ Chẵn Lẻ Trên Dưới
400050 61        
400049 10        
400048 74        
400047 40        
400046 56        
400045 36        
400044 40        
400043 78        
400042 73        
400041 80        
400040 97        
400039 84        
400038 48        
400037 31        
400036 90        
400035 74        
400034 33        
400033 00        
400032 88        
400031 74        
x

THÔNG BÁO

Get Adobe Flash player