Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

CHẴN

Đã đặt: 0

LẺ

Đã đặt: 0

0

0

TRÊN

Đã đặt: 0

DƯỚI

Đã đặt: 0

0

0

Từ 00 đến 49 là dưới, từ 50 đến 99 là trên.

Phiên KQ Chẵn Lẻ Trên Dưới
451212 16        
451211 78        
451210 56        
451209 19        
451208 06        
451207 11        
451206 72        
451205 44        
451204 14        
451203 45        
451202 57        
451201 96        
451200 23        
451199 84        
451198 63        
451197 61        
451196 77        
451195 71        
451194 57        
451193 51        

X