Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

CHẴN

Đã đặt: 0

LẺ

Đã đặt: 0

0

0

TRÊN

Đã đặt: 0

DƯỚI

Đã đặt: 0

0

0

Từ 00 đến 49 là dưới, từ 50 đến 99 là trên.

Phiên KQ Chẵn Lẻ Trên Dưới
425383 26        
425382 22        
425381 17        
425380 22        
425379 36        
425378 52        
425377 70        
425376 42        
425375 58        
425374 56        
425373 81        
425372 62        
425371 41        
425370 61        
425369 50        
425368 94        
425367 79        
425366 29        
425365 63        
425364 54        
x

THÔNG BÁO

Get Adobe Flash player