Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

CHẴN

Đã đặt: 0

LẺ

Đã đặt: 0

0

0

TRÊN

Đã đặt: 0

DƯỚI

Đã đặt: 0

0

0

Từ 00 đến 49 là dưới, từ 50 đến 99 là trên.

Phiên KQ Chẵn Lẻ Trên Dưới
359440 13        
359439 01        
359438 39        
359437 23        
359436 44        
359435 16        
359434 14        
359433 92        
359432 26        
359431 84        
359430 70        
359429 31        
359428 81        
359427 43        
359426 44        
359425 24        
359424 04        
359423 63        
359422 98        
359421 47        
x

THÔNG BÁO

Get Adobe Flash player